Polityka prywatności

Zasady ochrony danych osobowych

 

I.

Przepis podstawowy

 1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( dalej: „RODO”) jest Ing. Roman Chamrad, Střelniční 338, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 65475259 (dalej: „administrator”).
 2. Dane kontaktowe administratora to adres: Střelniční 338, 738 01 Frýdek-Místek, Republika Czeska, email: info@sivashop.cz, telefon: +420 773 989 977
 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub co najmniej jeden konkretny fizyczny, fizjologiczny, genetyczny, psychiczny , tożsamość ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator pozyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.
 2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

 

III.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • wykonania umowy pomiędzy Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) RODO,
 • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) a) RODO w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy żadne towary lub usługi nie zostały zamówione.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
 • rozliczenia Twojego zamówienia oraz realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonania przez administratora,
 • wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
 1. Administrator dokonuje automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art.22 RODO.Na takie przetwarzanie wyrażasz wyraźną zgodę.

 

IV.

Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
 • przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
 • do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez 10 lat w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody.
 1. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

 

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
 • zaangażowanych w dostawę towarów/usług/realizację płatności na podstawie umowy,
 • świadczenie usług prowadzenia e-sklepu (UpGates) oraz innych usług związanych z prowadzeniem e-sklepu,
 • świadczenie usług marketingowych.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych/chmury.

 

VI.

Twoje prawa

 1. Na warunkach określonych w RODO masz
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
 • prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO a
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora wskazany w art. III niniejszych warunków.
 1. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

 

VII.

Zasady bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.
 3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

 

VIII.

Postanowienia końcowe

 1. Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że zapoznałeś się z zasadami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
 2. Zgadzasz się na te warunki, sprawdzając swoją zgodę za pośrednictwem formularza online. Sprawdzając umowę potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i ich pełną akceptację.
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na jego stronie internetowej, a jednocześnie nowa wersja niniejszego regulaminu zostanie wysłana do Ciebie na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

Warunki te wchodzą w życie z dniem 7. 4. 2022